عید حقیقی را کسانی درک می کنند که با یک چشم بر گذشته بنگرند و با چشم دیگر به آینده لبخند بزنند.

ایامی خوش،توام با کامیابی و سرافرازی برایتان آرزومندیم.