دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان(اصول1-اصول3-صنعتی1-مالیاتی-پژوهش عملیاتی- مباحث جاری)

دانشگاه پیام نور مرکز محلات(اصول3-اصول2-مباحث جاری- صنعتی1-پیشرفته2)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات(زبان تخصصی کاردانی و کارشناسی-اصول2-پیشرفته2)