کتب تالیفی اینجانب به شرح زیر می باشند:

حسابرسی2

                 حسابداری برای مدیران غیرمالی

                                          حسابداری شرکتها

                                                              کاربرد کامپیوتر در حسابداری