دانشگاه پیام نور دلیجان(اصول1-اصول2-اصول3-صنعتی1-کاربرد کامپیوتر-حسابرسی1)

دانشگاه پیام نور محلات(پیشرفته2)

دانشگاه آزاد محلات(پیشرفته 2 -کاربرد نرم افزار حسابداری-اصول1)

دانشگاه آزاد دلیجان(کاربرد کامپیوتر3-کاربرد نرم افزار حسابداری)