آخرین مهلت ارائه فایل ترجمه متون،پایان فروردین 1394 می باشد.

ترجمه با دقت فراوان و با رعایت اصول نگارش انجام شود.

متون ارائه شده،تخصص رشته حسابداری - مدیریت است.(ترجمه تخصصی ملاک است،نه عمومی)