کتب تالیفی جدید بنده و همکاران به شرح زیر می باشد:

کتب کمک آموزشی دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه:

حسابداری صنعتی 3 - محسن حسنی و خانم مهدیه خلیلی

حسابداری پیشرفته 1 - محسن حسنی و خانم عاطفه امیری

حسابداری صنعتی 2 - محسن حسنی و خانم معصومه سادات سجادی نژاد

حسابداری میانه 1 - محسن حسنی و خانم شیما حسینی