ردیف

نام استاد

وب سایت

آدرس email

1

آقای دکتر رسول برادران حسن زاده

 

drh313@gmail.com

2 آقای دکتر حیدر محمد زاده سالطه

 

salteh2008@gmail.com

3

آقای دکتر قدرت اله طالب نیا

 

gh_talebnia@yahoo.com

4

 آقای دکتر میثاق

 

fmisagh@gmail.com

5

آقای دکتریونس بادآور نهندی

 

yb_nahandi@yahoo.com