تاریخ امتحان میان ترم اصول حسابداری2 دانشگاه پیام نور محلات 27 آذر ماه ساعت 9 صبح می باشد.