کلیه دانشجویان دروس مربوطه استاد محسن حسنی در دانشگاه پیام نور دلیجان و محلات در صورت عدم درج نمره میان ترم یا اعتراض به نمره میان ترم-نظر خود را در این قسمت درج نمایند.