برای امتحان درس بودجه،کتاب فراگرد بودجه تالیف اسفندیار فرج وند(از کتب پیام نور) را به طور کامل مطالعه نمایید.