دانشجویان درس بودجه موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه برای دسترسی به نمونه سوال می توانند از امتحان این درس در 4 ترم آخر دانشگاه پیام نور استفاده کنند.