دروس مورد تدریس در ترم مهرماه 1391

اصول حسابداری1

اصول حسابداری2

مدیریت مالی2

حسابداری میانه 1

حسابداری مالی

حسابداری مالیاتی

حسابداری پیشرفته1

پژوهش عملیاتی

اصول تنظیم و کنترل بودجه

حسابداری صنعتی1

زبان فنی حسابداری

زبان تخصصی مدیریت

مباحث جاری در حسابداری

 

/ 0 نظر / 3 بازدید