اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال 1390

 

ش پرونده

نام خانوادگی

نام

کد و عنوان رشته

221076

ابراهیمی

فهیمه

21301 - حسابداری

161522

پوریوسف

اعظم

21301 - حسابداری

167386

جوادی

نعمت اله

21301 - حسابداری

220933

رحمانی زرنق

بهروز

21301 - حسابداری

220329

قاسمی دشتکی

مهسا

21301 - حسابداری

167674

مهرابی

امین

21301 - حسابداری

165311

نصیری

حبیب الله

21301 - حسابداری

 

/ 0 نظر / 4 بازدید