معرفی کتب تالیفی

حسابرسی2(محسن حسنی-الهام قنواتی-احمدرضا شفاعت)

حسابداری برای مدیران غیر مالی(دکتر رسول برادران حسن زاده-محسن حسنی-احمدرضا شفاعت)

حسابداری شرکتها(روح اله جوادی-محسن حسنی)

مدیریت مالی(دکتر رسول برادران حسن زاده-محسن حسنی-روح اله جوادی)

/ 0 نظر / 12 بازدید