اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 1390

 

ش پرونده

نام خانوادگی

نام

ش داوطلبی

کد و عنوان رشته

104227

احمدی

حسن

108784

21301 - حسابداری

117227

اراد

حامد

108686

21301 - حسابداری

102984

اقدم مزرعه

یعقوب

108528

21301 - حسابداری

125282

امری اسرمی

محمد

108500

21301 - حسابداری

103779

بایزیدی

انور

108775

21301 - حسابداری

119151

براتی

مسعود

108584

21301 - حسابداری

196997

برواری

فرید

108683

21301 - حسابداری

105210

پوریوسف

اعظم

108409

21301 - حسابداری

194967

جلالی علی ابادی

فرزانه

108325

21301 - حسابداری

102432

خالقی

نوید

108715

21301 - حسابداری

100279

ذوالفقاری

مهدی

108525

21301 - حسابداری

102472

رجبی

رضا

108572

21301 - حسابداری

124422

رحمانی نیا

احسان

108619

21301 - حسابداری

196302

شریعتی ایوری

علیرضا

108805

21301 - حسابداری

112625

شفیعی بافتی

حسین

108483

21301 - حسابداری

114304

صادقی پناه

جواد

108611

21301 - حسابداری

110618

صالحی

حمید

108722

21301 - حسابداری

194225

صدری طبایی زواره

سید محمد علی

108758

21301 - حسابداری

100863

صفدریان

لیلا

108410

21301 - حسابداری

126048

طاهرشمس

حسن

108658

21301 - حسابداری

125177

عرب احمدی

علی اصغر

108720

21301 - حسابداری

125199

کرمی فر

مجید

108625

21301 - حسابداری

121944

مشتری دوست

تورج

108694

21301 - حسابداری

126628

منصورزارع

مینو

108366

21301 - حسابداری

193828

هرمزی

شیرکو

108620

21301 - حسابداری

194273

یزدانیان

عالمه

108376

21301 - حسابداری/ 0 نظر / 11 بازدید