نشریات حسابداری با ذکر درجه علمی

پژوهشنامه بازرگانی(پژوهشی)حسابدار رسمی(بدون درجه)بررسی های حسابداری و حسابرسی(پژوهشی)دانش حسابداری(پژوهشی)برنامه و بودجه(ترویجی)پژوهش های حسابداری مالی(پژوهشی)پیشرفتهای حسابداری(پژوهشی)تحقیقات حسابداری(پژوهشی)بصیرت(پژوهشی)مطالعات حسابداری(بدون درجه)دانش و پژوهش حسابداری(بدون درجه)بورس اوراق بهادار(پژوهشی)دانش حسابرسی(ترویجی)حسابرس(بدون درجه)حسابدار(بدون درجه)حسابداری مالی(پژوهشی)بررسی های بازرگانی(ترویجی)چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری(بدون درجه)بررسی های حسابداری(بدون درجه)منابع انسانی(بدون درجه)

/ 0 نظر / 8 بازدید